Nowatorska diagnostyka dysbiozy jelitowej

Wykonaj badanie genetyczne profilu bakteryjnego jelit i sprawdź przyczynę swoich dolegliwości.

Czym jest dysbioza jelitowa?

Dysbioza jest definiowana jako odbiegająca od normy, przejściowa lub trwała zmiana w profilu bakteryjnym jelit tworzących mikrobiotę jelitową.
Przewlekła i nieleczona dysbioza, w której dochodzi do wzrostu, kolonizacji i zwiększenia przepuszczalności potencjalnie szkodliwych bakterii w jelitach, prowadzi do stanu zapalnego jelita.
Utrata równowagi w populacji mikrobioty jelitowej może doprowadzić do dysfunkcji układu odpornościowego jelit oraz dać początek wielu chorobom, nie tylko przewodu pokarmowego.

Dla kogo przeznaczone jest badanie FloraGEN?

Badanie FloraGEN można wykonywać u każdej osoby, która chciałaby sprawdzić swój profil bakteryjny jelit, podejrzewając u siebie stan dysbiozy lub chcąc go wykluczyć.

Badanie FloraGEN umożliwia również diagnostykę dysbiozy, która towarzyszy wielu jednostkom chorobowym – między innymi przewodu pokarmowego czy chorobom autoimmunologicznym, dlatego też wykonanie badanie rekomendowane jest:

Jak wygląda wynik badania?

Finalne wyniki pacjenta prezentowane są w postaci łatwego do odczytania raportu, który uwzględnia aż 48 wybranych markerów bakteryjnych (patrz poniżej – przykładowy raport).
W literaturze i na podstawie licznych prowadzonych badań laboratoryjnych wykazano, że wybrane bakterie mają duże znaczenie dla funkcjonowania mikrobioty jelitowej oraz potencjalnego rozwoju dysbiozy. W raporcie z wyniku pacjenta zaprezentowane zostały opracowane graficzne dane dotyczące wszystkich badanych markerów.

Przykładowy raport

Przygotowanie do badania + konsultacja wyniku

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA:

W przypadku antybiotykoterapii zaleca się odczekać minimum miesiąc (przy ciężkich terapiach – trzy miesiące) od ostatniej dawki antybiotyku, aby w teście uzyskać obraz właściwej mikrobioty jelitowej.

KONSULTACJA WYNIKU: W ramach wykonanego badania pacjentowi przysługuje konsultacja ze specjalistą, który dokona interpretacji wyniku. Pozą analizą wyniku badania, pacjent otrzyma odpowiednie rekomendacje dotyczące dalszego postępowania (np. zalecenia dietetyczne, celowana probiotykoterapia lub wskazane zostaną inne formy leczenia).

Unikatowa technologia GA-map®

Zasada technologii GA-map® polega na pomiarze obecności wybranych bakterii jelitowych i obliczeniu za pomocą algorytmu odchylenia w składzie mikrobioty bakteryjnej pacjenta w porównaniu do zdrowej populacji referencyjnej*.
Analiza DNA mikrobioty jelitowej pacjenta w badaniu FloraGEN uwzględnia 48. kluczowych markerów bakteryjnych, które mają duże znaczenie dla zdrowia, a ich rola w zaburzeniach czynności jelitowych jest potwierdzona badaniami zarówno laboratoryjnymi jak i klinicznymi. Każdy marker bakteryjnego DNA został zaprojektowany do identyfikacji różnych gatunków lub grup bakterii, np. Faecalibacterium prausnitzii (gatunek), Lactobacillus (rodzaj), Clostridia (klasa) oraz Proteobacteria (typ), w oparciu o ich sekwencję 16S rRNA. Dzięki temu, możliwe jest wykrycie ponad 300 bakterii z różnych kategorii taksonomicznych.
Badanie FloraGEN dzięki użytej technologii GA-map® stanowi wiodące rozwiązanie w charakterystyce profilu bakteryjnego ludzkiej mikrobioty jelitowej oraz w diagnostyce dysbiozy.
*Populacja referencyjna: grupa przypadkowo wybranych osób nieokazujących symptomów żołądkowo-jelitowych w wieku 18-70 lat.

FAQ

Na skład mikrobioty jelitowej oraz jej zaburzenia mogą mieć wpływ różne czynniki tj.

  1. Dieta np. niekontrolowana dieta redukcyjna czy dieta z dużą ilością produktów wysokoprzetworzonych.
  2. Niehigieniczny tryb życia (przewlekły stres, brak ruchu, palenie papierosów czy spożycie alkoholu).
  3. Dolegliwości i choroby przewlekłe (patrz punkt Dla kogo przeznaczone jest badanie FloraGEN?)
  4. Stosowanie leków tj. antybiotyki, niesteroidowe leki przeciwzapalane tzw. NLPZ (np. kwas acetylosalicylowy, fenylobutazon, diklofenak, ibuprofen, naproksen), inhibitory pompy protonowej (np. omeprazol, pantoprazol) - powszechnie stosowane przy dolegliwościach górnego odcinka przewodu pokarmowego (tj. zgaga, refluks czy choroba wrzodowa żołądka), a także leki antydepresyjne, psychotropowe, psychotyczne.

Jak pokazują obserwacje z okresu pandemii na skład mikrobioty jelitowej może mieć również wpływ wirus SARS-CoV-2.

Oczywiście, badanie zostało zaprojektowane tak, aby uzyskany wynik był miarodajny. Monitorując wyniki kilka razy w trakcie leczenia, można obserwować zmiany profilu mikrobioty jelitowej u pacjenta.

Markery bakteryjne obecne w panelu zostały specjalnie wyselekcjonowane spośród markerów przebadanych w grupach osób chorych i zdrowych. Na podstawie publikacji naukowych oraz dzięki konsultacjom ze specjalistami w tej dziedzinie, wybrane zostały bakterie, które wykazują najwyższą korelację z rozwojem zespołu jelita drażliwego i nieswoistego zapalenia jelit.

Nie ma przeciwskazań do wykonywania testu FloraGEN u dzieci, jednak aktualnie brakuje danych, do których można byłoby porównać wynik młodego pacjenta. W standardzie analizy badania FloraGEN wynik pacjenta porównywany jest z wynikami populacji referencyjnej osób dorosłych (tj. grupa przypadkowo wybranych osób nieokazujących symptomów żołądkowo-jelitowych w wieku 18-70 lat). Dlatego też, obecnie badanie FloraGEN rekomendowane jest dla osób od wieku nastoletniego, których dieta zbliżona jest do diety osoby dorosłej. Planowane są badania z populacją referencyjną dzieci, aby uzyskać punkt odniesienia dla wyników badań osób poniżej 18 r.ż.

Test FloraGEN nie wymaga specjalnego przygotowania.

Pacjent powinien stosować zwyczajową dietę. Nie ma potrzeby odstawiania leków, które na stałe się przyjmuje. Uzyskany wynik będzie profilem jelitowym pacjenta na dany moment życia z uwzględnieniem ewentualnego wpływu leków na skład mikrobioty jelitowej. W przypadku antybiotykoterapii zaleca się odczekać minimum miesiąc (przy ciężkich terapiach – trzy miesiące) od ostatniej dawki antybiotyku, aby w teście uzyskać obraz właściwej mikrobioty jelitowej.

Innowacyjne badanie mikrobioty jelitowej

Technologia FloraGEN
Ulotka

O nas

Firma ALAB laboratoria to ogólnopolska sieć najnowocześniejszych laboratoriów diagnostycznych w Polsce oferująca najszerszą ofertę ponad 3 000 badań diagnostycznych.

Kontakt

Alab laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30, 00-739 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000040890, NIP: 522-000-02-17, REGON: 008105218, kapitał zakładowy: 1 002 000 zł., posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

O nas

Firma ALAB laboratoria to ogólnopolska sieć najnowocześniejszych laboratoriów diagnostycznych w Polsce oferująca najszerszą ofertę ponad 3 000 badań diagnostycznych.

Kontakt

Alab laboratoria sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30, 00-739 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000040890, NIP: 522-000-02-17, REGON: 008105218, kapitał zakładowy: 1 002 000 zł., posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

© 2021 ALAB laboratoria